مجموعهباغشهرآرین،کوهسار ویــــــــالی صدویک

نویسنده وگزارشگر: ثمینا فراهانی/کارشناس معماری

Manzel Magazine - - معامری و منزل -

ساختمان ویالیی ۱۰۱ در خارج از تهران، واقع در شهرستان کوهسار، استان البرز در زمینی به مساحت ۰۰۰۵ مترمربع واقع شدهکهبخشیازیکشهرکویالییاست.باوجودبرخورداری از امتیاز وسعت زمین، پروژه طراحی این ویال با ویژگیها و محدودیتهای بسیاری روبهرو بود که توانست طراحی این ویال را نسبتبههمترازانخودمنحصربهفردجلوهدهد.بامجلهمنزل همراه باشید تا با هم پای صحبت معمار این پروژه بنشینیم و با جزئیاتطراحیآنبیشترآشناشویم.

خاستگاهطراحیویالی۱۰۱

طراحی ســاختمان ویای 101 بنــا بر نیاز کارفرما به ســاخت ویــا در یک زمین کمعرض به مســاحت ۵000 مترمربع واقع در بخشــی از یک شــهرک ویایی در کوهسار اســتان البرز صورت گرفت. زمین این پروژه باوجود برخورداری از امتیازات ویژه با محدودیتهایی ازجمله شکل و جهتگیری خاص ســایت روبهرو بود که در روند طراحی، چالشهای اساسی ایجاد میکرد.

چالشهایطراحیویالی۱۰۱

ســایت پروژه ویای 101 یک مســتطیل ۸۲1 در 0۴ متری اســت کــه باوجود طول زیاد از عــرض به نســبت کمی برخوردار اســت کــه به دلیل مجــاورت با واحدهای همســایه در فاصله کم - با توجه بــه متراژ، ابعاد و کاربــری موردنظر - محدودیتهایی را برای رســیدن به خواســتههای طرح، مانند محرمیت و ارتباط بین محوطه جلو و محوطه پشــتی زمین بهوجود میآورد. عــاوه بر این، ضوابط مشخصی برای محل قرارگیری بنا و فاصله جانبی تا محدوده زمین وجود داشت.

روندطراحیویالی۱۰۱

نقطه شروع در طراحی101 این ساختمان، ارتباط بنا با محیط خود بود، بهویژه ارتباط درون با بیرون؛ بهنوعی که ساختمان موجودیتی در محیط خود باشد و هنگام حضور در درون، ارتباط با بیرون نیز حفظ شود که بهطور مشخص این ارتباط میبایست با درنظر گرفتن محرمیت و کاربریهای موردنظر طرح به دست میآمد.

در برخورد با عرض کم سایت و طول زیاد آن، حجم اولیه با جدارههای صلب و بســته رو به واحدهای کناری در نظر گرفته شد و برخالف آن، جدارههای رو به محوطه جلو و پشت، تماما شــفاف و باز دیده شد. دو محور عمود بر هم، دسترسیها و ارتباطها با چهار طرف بنا را شکل داد که برای کنترل و بهبود نور، دید و دسترسی، محور عرضی به دو سمت جابهجاشد. این دو محــور، حجم اولیــه را به چهــار مکعب تقســیم کردند که ابعاد هرکــدام بر پایه ویژگیهــا و کیفیتهــای موردنظر فضایی که دربرمیگیرندتغییرکرد. با توجه به جهتگیری زمین به ســمت جنوب و غــرب، جداره صلب در ضلع جنوب - شــرقی عالوه بر حفظ محرمیت، ایجاد ارتباط درون و بیرون و حل کردن کاربریها در کنتــرل نورگیری فضاهای داخلی نقشی اساسی ایفا میکند. فضای آشــپزخانه و اتاقخوابها در نمای پشت از نور شمال - متمایل به شرق - و فضای نشیمن اصلی در نمای جلو از نور جنوب - متمایل به غــرب - برخوردارند که برای کنترل نور جنوب از پیشانی ساختمان و لوورها استفاده شده است. جداره شیشهای بلند، امکان بیشــترین بهرهگیری از ارتباط درون با محیط باغ و همچنین یکپارچگی در فضای داخلی بین دو طبقه فراهم کردهاست.

چگونگیاستفادهازبادغالب

در کنار ویژگیهای نامبرده در طراحی ویالی ۱۰۱، استفاده از باد غالب برای تهویه طبیعی نیز مدنظر بوده است. باد غالب در موقعیت سایت از غرب اســت. در صورت باز بودن بازشــوها در نمای جلو و پشــت، جریان طبیعی قابلتوجهی به وجــود میآید که به خاطر وجود ووید امکان وجود جریان در دو طبقه است. وجود این جریان طبیعی از سمت غرب، یکی از دالیل قرارگیری استخر در روبهروی ساختمان است که با عبور جریان از روی آب دما و رطوبت آن بهبود مییابد.

روندطراحیاستخرویالی۱۰۱

اســتخر در فضای روبهروی بنا و در ارتباط با نشــیمن اصلی ووید دوطبقه قرارگرفته تا حضور آب و ســطح آیینهای آن مکمل حس فضایی باغ و فضای سبز باشــد. در محوطه جلو، حرکت سکوهای شــناور بر روی یکدیگر شــیب زمین را حل میکنند، اما برخالف محوطه جلو در پشت فضایی آرام دیده شده که سطح صاف و هم، ارتفاع آن با درون بنا امکان ارتباط خواســته شده طراحی را فراهم میکند و هم بنا از بیرون و محوطه از درون بهطورکامل قابلدرک هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.