نوِردِلنور

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه -

واژه چراغ در لغتنامههای زبان فارسی، خود را در اشکال گستردهای نشان داده اســت؛ برای مثال لغتنامه دهخدا آن را وسیله روشنایی میداندکهانواعمختلفروغنی،نفتی،گازیوبرقیراشاملمیشود و در اقصی نقاط دنیا در هرکدام از این شــمایل، مورداســتفاده قرار میگیرد.دردانشنامههایاسالمیکهگاهارویکردیعربینگرنیزبه ریشه واژهها دارند چراغ را چنین معرفی میکنند:« چراغ که در زبان عربی به آن مصباح میگویند وسیله روشنایی است و در باب طهارت وصالتازآنسخنرفتهاست». ناگفته نماند که حرمت چراغ در فرهنگ عامه ایران، کمابیش یادآور احترام و قداســت آتش نزد ایرانیان باستان اســت. ایرانیان باستان ظاهرا آتش را زنده میپنداشــتند و خاموش کردنش را هم کشتن آن میدانستند؛ به همین دلیل است که فع ِل کشتن در زبان فارسی گاهیدرمعنایخاموشکردنشمعوچراغدیدهمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.