بهروحوجاِنفارسی

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه -

در زبان فارسی، بســیاری از واژگان در مفاهیم گستردهای زبان باز میکنند و در جایگاههای مختلفی، معنای متفاوتی از خود را به رخ خواننده میکشند. این موضوع گاهی در شــکل نماد و سمبل نیز نمود پیدا میکند. در این میان، واژه چراغ نیز مستثنی نیست و در شمایلنمادینی،خودرابهمنصهحضوررساندهاست. شاید جالب باشد بدانید که چراغ در زبان فارسی، جزء واژگان نمادین و سمبولیکی اســت که بار معنایی مثبتی دارد. شاید یکی از دالیل اصلیآننیزوجودنوروآکندگیازامیدوحسمثبتباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.