چراغیدردستانشاملویشعر

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه -

احمد شاملوی بزرگ و فهیم با کمک اســتعداد و نبوغ خارقالعاده خود در شــعر زیبایی، واژه چراغ را برای بیان اندیشه و تفکر خود به کار برده است. او این واژه را جهلستیز و روشنگر جلوه داده و سروده است. همانطور که از مفهوم این شعر به چشــم میخورد شاعر با چراغیدردستبهجنگسیاهیهامیرود: چراغیبهدستم چراغیدربرابرم منبهجنگسیاهیمیروم فریادمنهمهگریزازدردبود واژهباواژهبانور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.