چراغافروزچشمما

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه -

شاید اگر بخواهیم نگاهی کلی به مفهوم نمادین چراغ داشته باشیم بتوانیم آن را در چنیــن الفاظ و نمادهایی نمایــان کنیم: بینش و تفکر شــاعر، امید و آرزو، آگاهی و بیداری، ایمان و اعتقاد راستین و هدایتگری و راهنمایی. نباید فراموش کرد که شعر فارسی، کالم بیداری است. روح انسان دست در دستان نور شعر از تاریکیها گذر کرده و در شمایل ایمان و آرامش، ظاهر خواهد شد. همه ما میدانیم که چراغ کالم شاعران بزرگ فارسی همیشه روشن خواهد ماند. ســخن از دل و آرامش جان تا همیشه پابرجای خواهد بود. چنانچهحافظشیرازیمیگوید: چراغافروزچشممانسیمزلفجاناناست مباداینجمعرایاربغمازبادپریشانی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.