معرقکاشیچیست؟

Manzel Magazine - - سبک زندگی -

معرقکاری عبارت است از قطعههای تراشیده شده کاشــی که نقوش مختلف را از رنگهای متفاوت تراشــیده، در کنار یکدیگر قرار داده، به شــکل قطعاتی بزرگ درآورده و روی سطح نصب میشود تا زینتبخش بنا گردد. این نقوش، گاهی از نقشهای گره کشی و گاهی از نقشهای مختلف مانند گل و بوته، اسلیمی، ختایی و یا خطوط مختلف تشکیل میگردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.