تابلوهای‌اصیل،‌لوکس‌م‌یشوند!

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‪‬ -

کاشی شکسته بنامیم)، اما رنگ و بوی اصیلی به زندگی ما بخشیده است. امروز همه ما با این هنر آشنا هستیم و حداقل یکبار سعی کردیم با تکههای بهجامانده از ظروف یا کاشیهای شکستهمان گلدان، ظرف سفالی، لیوان و یا هر چیز دیگر را تزئین کنیم. عالوه بر این، گالریهای هنری و هنرمندان بسیاری هســتند که با تولید محصوالتشــان به ما کمک میکنند تا راحتتر بتوانیم از حس خوب این هنر در منزلمانلذتببریم. محیطهای عمومی هم مشاهده کردهاید. استفاده از این هنر در کفپوش خیابان میتواند حس حضور را در فضاهای اینچنینی پررنگتر کند و عابرین پیاده را برای بار دوم، ســوم و ... به عبور از این قسمت تشویق نماید. پلکان طوالنی با استفاده از این کاشیها به محلی برای ثبت لحظهها درمیآیند، خاطره ساز میشوند و این لذتبخش بودن فضاهای عمومی، روح زندگی را به شهرهای شلوغ ما بازمیگرداند.

شناختهشدهترین محصول هنر کاشی شکسته، تابلوهایی است که چشم هر بینندهای را به خود خیره میکند. طرحهای این تابلوها بهقدری متنوع اســت که حتما در انتخاب آنها گیج میگردید. شاید هم روزی کلکسیونر این تابلوها شــوید! طرحهای این تابلوها از نقوش اصیل سنتی گرفته تا پرتره و طرح نقاشان بزرگ در گالریهای هنری یافت میشود. شاید طرح منحصربهفرد خودتان را بخواهید، بازهم میتوانید آن را به هنرمندان این حرفه ســفارش بدهید. امتحان کنید! حتما از آوردن اینهمه رنگ به منزلتانشگفتزدهمیشوید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.