فضای‌دنج‌ب‌ینظیر!

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‪‬ -

لذت نوشــیدن چای با این میز و صندلیها بیشــتر میشــود! صمیمیتی که آنها با خــود به فضای دنجمان همراه میکنند، باعث میشــود بتوانیم بعد از یــک روز کاری دورهم بنشــینیم و به دور از دلمشــغولیهایمان گپ بزنیم، بازی کنیم و از باهم بودن لذت ببریم. حتی اگر تنها هســتیم و از آن روزهای دلگیر پاییزی است شنلمان را بر دوش بیندازیم، به حیاط بریم و کمی کتاب بخوانیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.