ترکیب رنگی ناقص خوب نیست!

Manzel Magazine - - سبک زندگی -

منا ساالری من سعی کردم رنگ قهوهای و سبز را در منزلم استفاده کنم، ولی احساس میکنم خوب نشده است. لطفا کمکم کنید.

سالم بله با توجه به تصاویر ارسالیتان متوجه شدم که نسبت رنگها را رعایت نکردید و از رنگ سبز در حد دستمالسفرههای روی میز غذاخوری و یا یک گلدان استفاده نمودید. پیشنهادم به شما اضافه کردن مقدار بیشتری رنگ سبز به منزلتان است. با پرده شروع کنید. یک حریر سبز به دو طرف پردهتان اضافه نمایید و دو دیواری که در تصویر برایتان مشخص کردم کاغذدیواری سبز کنید؛ چون تمایل به استفاده از کاغذدیواری دارید. در این صورت ترکیب رنگ شما کامل میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.