آشپزخانه‌پرنور‌و‌منزل‌سفید

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه -

مرضیه محمودی منزل ما بسیار پرنور است و پنجره خیلی بزرگی در آشپزخانه داریم که نور زیادی وارد فضا میکند و چشم را میزند. میخواهیم تغییر دکور دهیم. پیشنهاد شما برای حل این مشکل چیست؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.