چراغ‌رشد‌گیاه‌و‌خان‌ههای‌ک ‌منور

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه -

مریم صفدری سالم. منزل من کمنور است، اما عالقه بسیاری به گل و گیاه دارم و میخواهم برای قسمت راهروی منزلم که بسیار کمنور است گل بخرم. آیا امکان پرورش گل در منزلم هست؟

گل و گیاه طراوت و نشاط را به منزل میآورد و جای نگرانی نیست؛ چون امروزه پرورش گل در تمام فضاها با تمام ظرفیتها و محدودیتها امکانپذیر است. برای منزلتان چراغ رشد گیاه خریداری کنید و گلهای موردعالقه خودتان را زیر آنها قرار بدهید. با این چراغها هم به گلهای موردعالقه خودتان میرسید وهم نورپردازی زیبایی به راهرو منزلتان اضافه میکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.