آین‌ههای‌دکوراتیو

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه -

بهاره موسوی سالم خسته نباشید. مرسی از مشاورههای کاربردی و خوبتان. فضای غذاخوری منزل من کوچک است و جز میز غذاخوری هیچ وسیله دیگری نگذاشتهام. راهکاری پیشنهاد کنید که هم فضا بزرگتر به نظر برسد و هم دکور بهتری داشته باشم و از سادگی خارج شود.

سپاس از اینکه با ما در ارتباط هستید. پیشنهادماستفادهازآینههایدکوراتیو روی دیوار اصلی قسمت غذاخوریتان است. استفاده از آینههای بزرگ، یکی از ترفندهایطراحانداخلیبرایبزرگتر نشان دادن فضاها است. آینههای دکوراتیو در انواع طرحها ساخته میشوند و در دسته وسایللوکسمنزلقرارمیگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.