هنر رنگ

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

در هر رشــته هنری که فعالیت داشته باشــید شاید یکی از ابتداییتریــن موضوعاتی که باید به یادگیــری و مطالعه در خصوص آن بپردازید مبحث «رنگشناســی» است. کسب اطالعات پایه، نخستین گام شما برای این کار است، اما نباید فراموش کنید که این مفاهیم، متناسب با هر رشتهای، مباحث مربوط به خود را خواهد داشت. رنگها در هر جایگاهی با حفظ هویت خود، معنا و مفهوم تازهای به خود میگیرند؛ بنابراین در طراحی داخلی ساختمان نیز نقشــی متفاوت را ایفا خواهند کرد. به مناسبت 24 آبان ماه و روز کتاب و کتابخوانی در این مطلب قصد داریم کتابهایی با موضوعــات رنگ و رنگ در دکوراسیون داخلی را به شما معرفی کنیم تا شاید بتواند شما را در این راه یاری دهد. مؤلف: یوهانس ایتن مترجم: زندهیاد عربعلی شروه ناشر: یساولی نویسنده: سارا لینچ مترجم: فرید عابدین شیرازی ناشر: نشر هنر معماری قرن کتاب «هنر رنگ» اثر یوهانس ایتن شاید یکی از مهمترین آثار آموزشی در مورد زیباییشناسی رنگ است و باآنکه سالها از انتشار آن میگذرد از معتبرترین منابع هنری و رایجترین کتابهای مقدماتی آموزش رنگ به شــمار میرود. این کتاب، بهترین گزینه برای یادگیری اصول پایهای رنگشناسی است. ایتن در این کتاب ازیکطرف به علم و از طرف دیگر به کشــف و شهود ارج مینهد و همواره با توجه به این دو، آموزش خود را ادامه میبخشد. وی همچنین سلیقههای شخصی و دید بیطرفانه در رنگ را موردتوجه قرار میدهد و ما را با آنها آشنا میسازد. اجرای تمرینها و توجه به نکاتی که ایتن در کتاب بیان کرده میتواند شما را در امر آشنایی با رنگ و تضادهای هفتگانه آن آشنا سازد.

این راهنمای رنگ با تردید میانهای ندارد: مسیری سریع از توصیه و انگیزه بوده و برای افرادی که نیاز به هیجان و انرژی رنگهای درخشان و ناب در طراحی داخلی دارند مناسب است. از نظر نویسنده، رنگ، وضعیت ذهن را باز میتاباند و مسیری باستانی و تجریدی برای بیان عقیده و شیوه شخصی است. او میگوید قواعد و دکوراسیون محافظهکارانه را فراموش نمایید و قدرت رنگ را وادار کنید تا برایتان اقدام کند. از رنگ برای روحیه دادن، پنهان کردن یا برجسته نمودن جزئیات معماری، دگرگون ساختن اتاقهای ماللتبار و راهروهای دلگیر و همچنین افزودن عمق، ارتفاع و نور به هر مکانی استفاده کنید. در این کتاب میخوانید:

چهرنگهاییباهمهماهنگهستند:بهترینترکیبهابرای تأثیراتدراماتیک.

نکاتقابلتوجهدرموردرنگ:انتخاب،کاربردوهرچیزیکهنیاز داریددربارهتغییردکوراسیونباهرطیفبهخصوصیبدانید.

بازسازیهایسریعدرهنگامیکهرنگهااشتباهازآبدرمیآیند. نویسندگان: آنا کاسابیان، مارتا گیل و مارک مک کاولی مترجم: آبتین گلکار ناشر: نشر هنر معماری قرن

کتاب «رنگهای دکوراتیو» نهتنها اطالعات موردنیاز شما را برای انتخاب صحیح رنگ در یک فضا تأمین میکند، بلکه ابزارهایی نیز برای به وجود آوردن منظره دلخواه شما ارائه میدهد. «رنگهای دکوراتیو» همانند یک کارشناس رنگ همیشه در کنار شما بوده و برای انتخاب رنگهای صحیح به شما یاری میرساند. این کتاب شامل اطالعات زیر است:

راهنماییهایی در زمینه رنگ از طراحان حرفهای که به شما امکان میدهد آگاهانه در هر فضای داخلی از رنگ مناسب آن فضا استفادهکنید.

صدها ترکیب رنگی مرتبط با حال و هوای مختلف که در ترکیب و هماهنگ کردن رنگها به شما کمک میکنند.

توصیههای طراحی عملی که امکان تزئین و دکوراسیون خانه و آپارتمان شما را فراهم میآورد.

یک آزمون رنگ ابتکاری که به شما کمک میکند رنگهای غالب، ثانوی و کمکی را در هر اتاق خانهتان به کار بگیرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.