رنگدر دکوراسیونوطراحیداخلی

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

مؤلف: جوانا کاپستیک، مریل لوید مترجم: فرزانه سالمی، مهسا ذوالریاستین ناشر: پشوتن

کتاب «رنگ در دکوراسیون و طراحی داخلی» شما را با نکات مهم و اصلی در تئوری رنگها آشنا میکند و اصول رنگ، نور، فضا، بافت، مواد، میزان و رنگآمیزی را موردبررسی قرار میدهد و درعینحال نشان میدهد که چگونه رنگهای مختلف بر فضای اتاق تأثیر میگذارند. این کتاب، همچنین توصیههایی در مورد الهام گرفتن از رنگها و مواد طبیعی بهعنوان نقطه آغاز ترکیب رنگ ارائه میدهد و درعینحال، جزئیات بیشتری در خصوص نوع رنگ، طبیعی یا غیرطبیعی بودن آن و استفاده از رنگها در روشنایی روز و فصلهای خاص ارائه میدهد. با استفاده از این راهنماییها شما میتوانید رنگ مناسب برای یک اتاق؛ یعنی برای دیوارها، سقف، کف زمین و اثاثیه را انتخاب کنید و فضای مطلوب خود را با ایجاد سایهروشنهایمناسبپدیدآورید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.