تندیسهایچوبی!

Manzel Magazine - - طراحی منزل ‪‬ -

چوبت

فنگشویی بین عناصر پنجگانه طبیعت، عنصر چوب را مایه حیات زندگی میداند، پس اگر در دکور منزلتان هیچیک از عناصر طبیعت را به کار نگرفتهاید با تهیه یک تندیس و ا ِلمان چوبی، مایه حیات را به چاشنی دکور منزلتان اضافه کنید، اما فراموش نکنید که برای خرید به جنس و هندسه آن نیز توجه نمائید تا تضادی در سبک دکوراسیونتان ایجاد نشود؛ برای مثال این تندیسهای چوبی که از طبیعت برای خلق آثار خویش الهام گرفته و با جان بخشیدن دوباره به درخت در قالبی دیگر زیبایی را از سر گرفته است، توانسته با ایجاد خطوط صاف، طرحی را برای سبک مدرن ارائه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.