چوبیهایجذاب

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه -

گروهطراحیمازیار

علم فنگشویی به انرژی مثبت گیاهان اشاره میکند، اماپیشنهادمیدهیمگیاهانرا با گلدانهایچوبی همراهکنیدتاترکیب دو عنصر از طبیعت را در دکوراسیون داشته باشید، اما برای خرید این گلدانها نیز اشکالبهکاررفتهمؤثرهستند؛برایمثال این گلدانهای طراحیشده را ببنید که با گوشههایتیزمیتوانندهمراهیکسبک مدرنباشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.