چوبیهایفانتزی!

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه -

دکوریچوبیشاخه

اکثر افراد، لوازم دکوری را مختص نشیمن و یا اتاقها میدانند! ولی یادتان باشد که هر فضایی نیازمند این لوازم دکوری است. حتی آشپزخانه و یا میز غذاخوری شما حین سرو یک غذا! چراکه آن اثر بیش از هر چیز باید حس درونی ویژهای را برای شما به همراه داشته باشد، پس این لوازم را متناسب با شخصیت و سبک دکورتان تهیه کنید؛ برای مثال ظروف چوبی فانتزی برای دکورهایی که تنوع رنگی بهکاربردهاند میتواندگزینهمناسبیباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.