چوبیهایمدرن!

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه -

ایستاوود

چوب از عناصری است که باعث گرما بخشیدن به فضای دکوراسیون میشود، بهخصوص اگر از چوبی به رنگ تیره به همراه یک نور استفاده شده باشد این موضوع را شدت خواهد بخشید، پس اگر برای فضای دکوراسیونی مدرن از رنگهای سرد استفاده کردهاید و به دنبال یک ترکیب رنگ گرم میگردید این دکورهای چوبی تیرهرنگ میتوانند برایتان گزینه خوبی بهحساب آیند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.