شومینهالکلی

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه‬ -

شــومینههای الکلی معموال از یک یونیت اســتیل که سینی آتشدان و صفحه محافظ را شــامل میشود تشکیلشدهاند و چون تنها گرما تولید میکنند و فرآیند احتراقشان مانند چوب و سوختهای فسیلی تولید دیاکسید کربن و دود نمیکند، نیازی به دودکش و اتصال شومینه به فضای بیرونی وجود ندارد که موجب کاهش از دســت دادن (پرت) حرارت نیز میگردد. برخی از این نوع شــومینهها بهصورت پرتابل هستند؛ یعنی امکان جابهجایی داشته و نیازی به نصب در جایی ثابت ندارند. شــومینههای مدرن که معموال ترکیبی از شیشــه و استیل هســتند میتوانند کاربردهای متعددی داشته باشند. عاوه بر اینکه شــومینهها بهعنوان نقطه کانونی در فضا محســوب میشــوند، میتوانند بهعنوان جداکننده فضاها از یکدیگر نیز کاربرد داشته باشند و حتی بهصورت دوطرفه احداث شوند تا هر دو فضا بتوانند از گرما و شعله آتش بهرهمند گردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.