چهارراههایمختلط!

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

برای‌کسانی‌که‌به‌تلفیق‌نقوش‌عالقمند‌هستند،‌پارچ ‌هها‌و‌لوازمی‌با‌نقش‌چهارخانه‌ دو‌رنگ،‌مورد‌خوبی‌بــرای‌طب ‌عآزمایی‌و‌خالقیت‌ب ‌هحســاب‌م ‌یآید.‌یکیا‌ز‌بهترین‌ رو ‌شها‌ترکیبی‌از‌نقوش‌شــطرنجی‌در‌انداز‌ههای‌درشــت‌و‌ریز،‌ولی‌با‌رن ‌گبندی‌ مشترک‌و‌یا‌ســیر‌و‌روشنا‌ست.‌م ‌یتوان‌برای‌داشــتن‌هیجانب‌صری‌بیشترا‌ز‌میان‌ رن ‌گهای‌مکمل‌نیز‌انتخاب‌کرد.‌در‌این‌صورت‌اندازه‌شطرنج ‌یها‌باید‌یکسان‌باشد.‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.