از اتاق كرسي به خاطرات شما

Manzel Magazine - - ‪‪Lie‬ Tyle‬ -

چارديواریخانههايمانگر ِمگرم...

نويسنده: طلوع حقیقت/ کارشناس زبان و ادبیات فارسی امشب یک دقیقه بیشتر دوستت خواهم داشت، کنار این کرسی و غزل و گرمای دلم... یادش به خیر... مادربزرگ که زنده بود هرسال شب یلدا به بهترین شكل خودش پیش میرفت. به اتاق کرسي میرفتیم، پاهایمان را در زیر کرسي گرم و روحنواز آن پنهان میکردیم و تمام وجودمانراسرشارازگرمايدلنشینآنخانهقدیميمیساختیم.انگشتانمانرادورفنجان چاي میپیچیدیم و از پشت پنجره به نمنم برفي که اولین قدمهای خودش را روي زمین میگذاشت نگاه میانداختیم. تمام فضاي خانه را بوي هندوانه و نگاه آرام مادربزرگ پرکرده بود. چهیلدایيبودآنسالها... درست است که حاال شاید شبهای یلدا مثل آن سالها نیست و بوي لبخند مادربزرگ تمام خانه را آغشته نمیکند، اما همه ما از او یاد گرفتهایم که مهربان باشیم و براي همه مردمان این سرزمین در شب یلدا گرما بخواهیم و عشق و امنیت، پس دیوان حافظ را باز میکنم و به نیت خوشبختيبرايهمه،فالآرامشمیگیرم... در این شماره از مجله منزل همراه من باشید تا باهم از آداب کرسی بگوییم و یک دقیقه بیشتر گوشجانبسپاریمبهآخریننفسهایپاییز! همه ما ایرانیان از ســالها قبل وقتي صداي قدمهای ســرد زمستان را میشــنیدیم، دور هم جمع میشدیم و شب یلدا را نیكو میداشــتیم. یلدا در فرهنگ ایرانزمین جایگاه واالیی دارد و بهنوبه خود یادآور عناصر مختلفی نیز خواهد بود. یكي از نشانههای محبوب شبهای یلدا كه در سنت و آداب رسوم ایرانزمین پررنگ است وجود كرسي در خانهها است. . شاید بتوان گفت كه كرسی در فرهنگ ایرانی، نشاندهنده اهمیت و شأن خانواده باشــد، اینكه تمامي اعضاي خانواده به دور كرسي جمع میشدند، گل میگفتند و گل میشــنیدند، فال حافظ میخواندند و از خاطرات مشــترک شیرینشان براي هم تعریف میكردند. جالب است بدانید كه معموال در اتاق كرســي، جاي بزرگان خانواده در باالي اتاق و بر روي پله كرسي بود و كودكان و جوانترین افراد خانواده هم در بیشــتر موارد در نزدیکترین نقطه كرسيبهدرمینشستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.