بهشمایلكرسی

Manzel Magazine - - ‪‪Lie‬ Tyle‬ -

برای آنكه بتوان تصور كاملی از كرسی داشت میتوان یک مكعب چوبی و یا چهارپایهای را در ذهن تصور كرد كه فقط سقف و كف داشته باشد. در میان آن، چالهكرسی بود كه منقل و زغالهای گداخته، درون آن قرار میگرفتند. روی این میز را معموال یک لحاف بزرگ با ابعادی حدود 4در4 و یا 7در7 میپوشاند تا گرمایی كه منقل تولید میكند هدر نرود. در بیشتر موارد نمیتوان هیچ كرسیاي را بدون جاجیم و یا ترمهای كه روی لحاف آن قرارگرفته باشد تصور كرد. در مراسم به خصوصی مثل شب یلدا نیز خانوادهها از سینی بزرگی از جنس مس یا چیزی شبیه به آن استفاده میكردند و آن را روی كرسی قرار میدادند. درون سینی هم سماور، چراغ، ظرف خوراكی، آجیل ...و گذاشته میشد. از دیگر امكاناتی كه فرهنگ كرسی نشینی را تكمیل میكند، اســتفاده از چند متكای كوتاه، اما پهن در اطراف كرسی است. شــاید جالب باشد بدانید كه معموال گذاشتن كرســی در روز و ساعتی سعد و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.