چند قدم با شب يلدا

Manzel Magazine - - ‪‪Lie‬ Tyle‬ -

آدا ‌بورســومی‌که‌در‌طول‌تاریخا‌یرا ‌نزمین‌در‌شب‌یلدا‌صورت‌م ‌یگرفته‌بیشتر‌مبني‌برا‌ین‌بوده‌که‌ خانواد‌هها‌دور‌هم‌جمع‌م ‌یشدند‌و‌ساعات‌بســیاري‌را‌به‌گف ‌توگو‌م ‌یپرداختند‌و‌از‌این‌راه،‌شكست‌ تاریكي‌و‌ظلمت‌و‌ه ‌مچنین‌آمدن‌روشنایي‌و‌گرمي‌راب‌ه‌یكدیگرا‌لقا‌م ‌یکردند. شاید‌جالب‌باشد‌که‌بدانید‌در‌این‌روز،‌جنگ‌و‌خونریزي‌و‌حتي‌کشتن‌گوسفند‌و‌مرغ‌نیز‌ممنوع‌بود.‌ این‌موضوع‌حتي‌در‌جبه ‌ههای‌جنگ‌نیز‌رعایت‌م ‌یشده‌اســت‌و‌در‌این‌شرایط‌به‌دلیل‌فاصل ‌های‌که‌ میان‌جنگ‌رخ‌م ‌یداد‌بسیاري‌از‌آنها‌به‌صلح‌منجر‌م ‌یشــدند.‌از‌دیگر‌آیی ‌نهای‌شب‌یلدا‌م ‌یتوان‌به‌ خوردن‌آجیل،‌هندوانه،‌انار،‌شیریني‌و‌میو ‌ههای‌مختلفي‌اشاره‌کرد‌که‌هرکدامشان‌ب ‌هنوبه‌خود‌جنبه‌ نمادین‌داشته‌و‌نشانه‌برکت،‌تندرستي،‌فراواني‌و‌شادکامي‌هستند؛‌براي‌مثال‌انار‌و‌هندوان ‌های‌که‌در‌ این‌شب‌عضو‌جدانشدني‌دورهم ‌يها‌ب ‌هحســاب‌م ‌یآیند‌با‌رنگ‌سرخشان،‌نمایندگانيا‌ز‌خورشید‌به‌ شمار‌م ‌یروند.‌ تو ب‌ا‌خداي‌خود ا‌نداز‌کار‌و‌دل‌خوش‌دار که‌رحم ا‌گر ن‌كند‌مدعي،‌خدا ب‌كند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.