ازدوستیدانشگاهیتاهمسایگیوهمکاری هر محصولی مختص به خود همان فرد است

Manzel Magazine - - ‪‪Lie‬ Tyle‬ -

مهســا روحانی، 27 ســاله یکــی از اعضای تیم اســت کــه اتفاقا فوقلیســانس مدیریت مارکتینگ هم دارد. عضو دوم تیم، ســایه سجادي 27 ساله و دارای مدرک لیسانس مدیریت جهانگردي است. «ما از سال 7٨ در دانشگاه با هم دوست شدیم تا اینکه سال ٥٩ بهطور اتفاقي بهترین اتفاق زندگیمان رخ داد و در کنار دوستي، همسایه هم شدیم. ازآنجاییکه هردوی ما عالقه بسیاری به هنر و کارهاي هنري داشتیم، تصمیم گرفتیم از این فرصت کنار هم بودن استفاده کنیم و در یك نیمروز گرِم مردادماه، هنگام صرف ناهار در یك رســتوران، ایدههای اولیه شروع یك کار هنری مشترک به ذهنمان رسید». از دید ما، مهمترین ویژگی محصوالت مهســایه این است که افراد محصولی را میخرند که مختص خودشان ساخته و طراحی شده اســت؛ مثال رنگ و یا گاهی طرح موردنظرشــان را به ما میگویند و ســپس ما ترکیببندیهای مناســب را پیشــنهاد میدهیم، حتی عکس و اسم خودشــان یا عزیزان و دوستانشــان میتواند روی محصوالت وجود داشــته باشــد. همچنین ســعی کردیم محصوالتمان عالوه بر جنبه دکوری، کاربردی هم باشند. یکی از ویژگیهــای منحصربهفردی که میتــوان در محصوالت مهســایه پیدا کرد، مناسبتی بودن آنهاســت. فرقی نمیکند چه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.