اجزایتشکیلدهندهمحصوالتمهسایه

Manzel Magazine - - ‪‪Lie‬ Tyle‬ -

ما در حال حاضر از بطري، ظروف شيشــهاي، سفال، تخته چوبي، كاغذ، مقــوا، پارچه ...و بهعنوان مواد اصلي اســتفاده ميكنيم، اما بهطوركلی محدودیتي بــراي انتخاب مواد اوليه نداریم و ســعي ميكنيم از هر مواد اوليهاي كه بشود با هارموني رنگها و طرحهاي خاص، حس و حال جدیدي به محصوالتمان داد، استفاده كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.