بازهممثلهمیشه:اینستاگرام!

Manzel Magazine - - ‪‪Lie‬ Tyle‬ -

مهمترین و بزرگترین بخــش فعاليت مــا از راه دنياي مجازي و صفحه اینســتاگراممان انجام ميگيرد. عالوه بر آن لطف دوستان و همراهاِن عزیز دلمان كه كارهاي ما را به یکدیگر معرفي كردند از هرتبليغاتيبرایمانارزشمندتربودهوهست. آیندهاي كه دوســت داریم براي مهســایه رقم بزنيم این است كه بتوانيم كارگاهمان را گســتردهتر كنيم و محصوالت بيشــتری را طراحی كرده و بسازیم و بهنوعی، كارآفرینی بيشتری داشته باشيم تا «مهســایه» فضایی باشــد كه بتوانيم در كنار هم، استعدادهای هنریمان را زندگی كنيم و دنيای اطرافمان را رنگیتر!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.