هرچهمیخواهددلتنگتبگو!

Manzel Magazine - - ‪‪Lie‬ Tyle‬ -

هميشــه این جمله را با خودمان تکــرار میكنيم كه مــا دو نفر، «مهسا» و «سایه» دستســاختههایی داریم از دل كه اميد است به دل شما هم بنشــيند؛ چون باور داریم كه هميشه یکی دانستن خودمان با افراد است كه باعث موفقيتمان میشود. مهمترین دلگرمی ما حضــور پرمهر خواهر و دوســت عزیزمان؛ «نســترن» در كارگاه مهســایه و همچنين همراهان هميشگی زندگیمان «امين» و «كاوه» هستند كه بدون همراهی آنها حس و حالزیبایمهسایهراتجربهنمیكردیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.