خشتبهخشتازهنر

Manzel Magazine - - ‪‪Lie‬ Tyle‬ -

الهام فاطميان بانوي جوان 28 ساله اي است كه مدرك خود را در رشته كارشناسي طراحي و ساخت جواهرات از دانشگاه سوره دريافت كرد. ايشان 6 سال است كه در زمينه ساخت جواهرات دست ساز فعاليت مي كند. عالقه الهام به خلق طرح هاي جديد و شخصي و هم چنين برند سازي، انگيزه اي بود كه به او تاب و توان پيشروي و حركت به سوي پيشرفت را مي بخشيد. الهام فاطميان بعد از كسب تجربه و شركت در كالس هاي آموزشي و سپس به كار گيري تجربه و خالقيت به دست آمده خود و نيز تركيب آن با هنر جواهر سازي، دست به ساخت برندي از جواهرات دست ساز با نام زرنج زد. در رابطه با معناي اين نام مي توان به اين مفهوم اشاره كرد كه هنرمند رنج میكشد تا َزر بسازد. او سعي داشت با كمك آلياژها و سنگ هاي باكيفيت و روح بخش، وجه تمايز آثار خود با ساير هنرمندان را فراهم آورد. زرنج در مسير پيشرفت خود با نتايجي نيز رو به رو شد. نتايجي شامل جلب اعتماد حداكثري نسبت به كيفيت و تحويل به موقع كار، به دست آوردن دايره بزرگ دوستان آشنا به هنر و نوآوري در صفحات اجتماعي و هم چنين شركت و دعوت به همكاري براي حضور در نمايشگاه ها و فروشگاه هاي معتبر. الزم به ذكر است كه محصوالت الهام فاطميان در نمايشگاه هاي معتبر ساالنه داخلي و فروشگاه هاي شناخته شده در سطح شهر تهران و هم چنين از راه شبكه هاي اجتماعي به فروش مي رسد. اين بانوي هنرمند تصميم دارد كه در آينده، گالري زرنج را افتتاح نموده و اين برند را توسعه بخشد. عالوه بر اين آموزش هنرجويان عالقمند به ساخت جواهرات براي فعاليت در زمينه كسب و كار شخصي را نيز مي توان به عنوان ديگر برنامه و هدف الهام فاطميان دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.