قفسه زیورآالت

Manzel Magazine - - ‪‪Lie‬ Tyle‬ -

خانم شمشکی برای نظمدهی زیورآالت، نیاز به یک قفسهبندی مخصوص و چوبی دارم.

با توجه به سفارشی بودن درخواست خانم شمشکی، وبسایت چیدانه گروههای مهرنا، دوگر و چوبی سازه را که توانایی اجرایی این قفسهبندی خاص را داشتند، معرفی کرده است تا با مقایسه به یک تصمیمگیری درست دست یابند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.