گلدانهای بیشتر، رنگهای بیشتر

Manzel Magazine - - ‪‪Lie‬ Tyle‬ -

رها قربانی از سایت چیدانه استند گل تهیه کردم، اما نمیدانم گلدانهای چه رنگی بخرم! دکوراسیون منزلمان سفید و آبی است.

این بهترین فرصت است که رنگهای بیشتری را به دکوراسیون خود وارد کنید. گلدانهایی با رنگهای شاد نارنجی، زرد و آبی تهیه کنید. از طیفهای مختلف این رنگها استفاده نمایید. تیره و روشنی رنگها خودش عاملزیباییدرمنزلتانمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.