تعویض روکوبی مبل چرم مشکی

Manzel Magazine - - ‪‪Lie‬ Tyle‬ -

مرجان سالم مبلمان من چرم مشکی با تشکهای زرشکی است و پایههای استیل دارد. میخواهم پارچه تشکچههایش را عوض کنم. چه رنگی انتخاب کنم که به دکوراسیون سفید و مشکی منزلم بیاید؟

از رنگ فیروزهای استفاده کنید. ترکیب رنگ فیروزهای با سفید و مشکی بسیار زیباست و کوسنهایی به رنگ سفید و مشکی و یا ترکیبی از هر سه رنگ برای مبلمانتانتهیهکنیدتاترکیبرنگبه حد تعادل برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.