سرخمثلزندگی!

Manzel Magazine - - ‪‪Lie‬ Tyle‬ -

انجــام ســنتهای ایرانی آنقــدر برایمان دلنشــین اســت که حتــی اگــر درگیــر روزمرگیهــا و دلمشــغولیهای زندگی باشــیم بازهم ســفره شــب یلدا را فرامــوش نمیکنیــم. گویی که ســفره یلدا بهانــه کوچکی برای شــادیهای بزرگ ما اســت. یلدا همیشه پر از رنگ و نماد بوده اســت، اما پررنگترین عنصر آن، همانمیوهسرخوزیبایدوستداشتنیاست:انار! در باور مردم قدیم، انار نماد زایش و شــادی تلقی میشد؛ به همین خاطر عضو جداناشدنی سفرههای یلدا بوده اســت؛ یعنی از همان زمانیکهدراتاقسرد زیرکرسیهایگرممینشستنداناربهسفرهها و میزهای ما رنگ پاشــیده و زیبایی پاییزی را به رخ کشیده است. امروز شاید دیگر کرسی وجود نداشته باشد، اما هنوز هم انار پای ثابت سفرههای ماست. با چند ایده ساده میتوانید میز شام خود را یلدایی کنیدومبهوتاینزیبایبهشتیشوید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.