انارگل

Manzel Magazine - - ‪‪Lie‬ Tyle‬ -

قرار دادن انار در میان گلها شــاید ابتدا دور از ذهن به نظر بیاید، اما یکبار امتحانــش کنید تا از ترکیب رنگ این میوه بهشــتی با گلها افسون شوید. به همین سادگی شــما میتوانید یک گلدان کوچک پاییزی بســازید و حال و هوای یلدا را بیشــتر از گذشته به منزلتان مهمانکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.