بهرنگطبیعت

Manzel Magazine - - ‪‪Lie‬ Tyle‬ -

اگر ترکیبات طبیعیتری را برای دکور میپسندید از دکور با زمینه انار نامید نشوید. یکی از سادهترین راهها استفاده از شاخههای انار در گلدان اســت که عالوه بر اینکه در دسته زیباترینهاست، حس ناب طبیعترانیزبهمیزشماهدیهخواهدداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.