حس آرامش در کنج دنج منزل

Manzel Magazine - - ‪Home Design‬ -

«کنج دنج» بهترین تعریف من از اولین تصویر خانه بود. کنج دنــج و آرام! گفتوگوی ما هم به همین آرامی شروع شد... شــروعی که تعریف آقای فرهادی از منزل زیبایشــان بود: «شاید بهترین تعریف از خانهمان این باشد: ساده و راحت! فکر میکنم منزل ما همانند خودمان به دور از پیچیدگي و آشفتگي است، اما اولین انتخابم بهطور حتم فضای پذیرایي است. هردوی ما اینجا احساس راحتي میکنیم؛ زیرا همهچیز ساده است. بهسادگی زندگی! این فضاي ساده میتواند خستگي لحظههای شلوغکاری را در انتهای روز التیام دهد. حسي که از این فضا ميگیریم حس ادامه فردا است. در دید ما همین قابهای سفید با نوشته سیاهسفیدشان میتوانند بهاندازه یك تابلوي گرانقیمت، دوستداشتنی باشند. فرش زیبا همیشه پرنقشونگار نیســت. اینکه در هنگام راه رفتن، آن را حس میکنیم و احساس لذت داریم برایمان کافی است. لذتی که زیباییاش بسیار بیشــتر از آن است که در کلمات جا بگیرد. شاید چیزی شبیهآرامشوخوشبختی...»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.