تلفیقدانشومعماریداخلی

Manzel Magazine - - ‪Home Design‬ -

این زوج باســلیقه، تنها به دنبال زیبایی نبودند، بلکه بهجای آن به اصولی خریدن هم اهمیت میدادند. آقای خانواده دراینباره میگوید: «برای طراحی محیط خانه ســعی کردیم با نهایت دقت عمل کنیم. روزانه طرحهای زیــادی را میدیدیم و بعد از در نظر گرفتن مزایا و اشکاالت آن، تلفیقی از چند طرح را در ذهنمان میساختیم. تقریبا همه وسایل منزل ما اینگونه شکل گرفت. به نظر من یکی از مهمترین دالیلی که خیلیها از خانهشان راضی نیستند این است که با تحقیق خرید نمیکنند؛ درحالیکه اسباب منزل یکی از مهمترین عوامل آرامش روح انســان اســت و باید برای بهترین بودن آن وقت و انرژی صرف کرد. بعدها وقتی به وسایل نگاه میکنیم و در محیط خانه احساس امنیت و آرامش داریم، همان انرژی که صرف کردیــم به خودمان بازمیگردد. من هم برای هرکدام از ایدهها وقت صرف کردم، مطالعه نمودم و به سایتهای مختلفی سرزدم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.