ارزان، ولی کارآمد!

Manzel Magazine - - ‪Home Design‬ -

خیلی از وســایل، نمونههای ســادهتری از برندها بود. همانطور که گفتم ما برای خرید همه وسایل تحقیق کردیم. بعدازآن متوجه شدیم بعضی از وســایلمان را میتوانیم با قیمت خیلی پایینتر ازآنچه در مغازههای لوکس وجود داشت تهیه کنیم. لوستر مدرن آویز یکی از همین وسایل بود که نمونهاش را در اللهزار پیدا کردیم و برایمان ارزانتر تمام شــد. همین شد که متوجه شدیم چه چیز را باید از کجا تهیهکنیم. ایده و اجرای بعضی از وســایل تماما به عهده خودمان بود؛ مثال آباژور را با کمک هم طرح زدیم و بعد با چندتکه الوار ساختیم. هم ایدهمان را اجرا کردیم و هم در هزینه صرفهجویی نمودیم. تابلوهای آینه هم شامل آینه معمولی و آینه محدب است که خودمان برش زدیم و قاب کردیم که قیمت نمونه آماده آن چند برابر بود. یکی دیگر از ایدههایی که با هزینه پایین برایمان تمام شد میز شیشهای چرخدار بود که وســایل بهکاررفته در آن از مکانیسم ظاهری سادهاش مشخص اســت. ما تالش کردیم تا حد توان در طراحي اسباب و اثاثیه منزل خالقیت داشته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.