اكسسوري برای ما

Manzel Magazine - - ‪Home Design‬ -

استفاده از اسباب (اکسسوری) متعلق به خودتان راهی برای افزودن کاراکتر و شــخصیت به اتاقخوابتان اســت. برای اجتناب از ایجاد فضایی درهمریختــه و ناهنجار میتوان از فضای دیوارها اســتفاده کرد؛ برای مثال قالبهایی برای آویختن تزئینات، قفسههایی برای لوازم زینتی و کتابها و آویختن تصاویر شــخصی و نیز آینهها. شما همچنین میتوانید از آویزهای پشتدری برای آویختن کمربندها و جعبههای جواهرات اســتفاده کنید. این امکان نیز وجود دارد که در یک مکان از جواهرات بدلی برای تزئین استفاده نمایید تا ویژگی یک سبک (استایل) کاربردی و شخصی را به فضا بیفزایید. معموال ســلیقه و اســتایل زنانه در مبلمان کردن و آراستن خانه در اغلب منازل حاکم اســت، همینطور در اتاقخواب اصلی که میان همسران مشترک اســت چنین سبک و ســیاقی وجود دارد. برای اینکه یک اتاق شخصیت زنانه داشته باشــد، به نظر میرسد رنگ، معمولترین ابزار نســبت به تزئینات منحصربهفرد یا عناصر تزئینی اســت؛ برای مثال یراقدوزی، بند و قیطان و توری بهطورقطع زنانه هستند و شاید وقتی به رنگ مشکی باشــد برای مردان پرجاذبهتر گردد. اســتفاده از رنگهای پاســتل مالیم و صورتی بهخصوص در غیاب رنگهای تیره میتواند حس دخترانهتری به فضا اعطاء کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.