مصالح ، الگو و نقِش شما

Manzel Magazine - - ‪Home Design‬ -

با افزودن چوبها بهصورت نمایان (اکســپوز) میتوانید اتاقخوابی خوشــایند برای هر دو نفر بیافرینید. میشــود از الوارهای چوبی با فرمهای طبیعی در ســقف یا فریمهای تخت و نیمکت پایین تخت نیز بهره برد. اگر شما به عناصر دکوراتیو و تزئینات سنتی عالقه دارید و همسرتان احســاس میکند آنها کهنه و از مد افتادهاند برای موفق شــدن باید با رنگ دودی ســیر شــروع کنید. ایــن کار بهتنهایــی از اینکه اتاق بیشازاندازه حس زنانه داشــته باشــد جلوگیری میکند. موتیف و الگوی سنتی موردعالقهتان را بهصورت سادهشده و برای تأکید بیشتر با ترکیب رنگی جسورانهتر وزندهتری بر روی زمینه به کار ببرید. یک فرش با نقوش و رنگهــای زنانه برای مثــال رنگهایی چون صورتی روشن، ســرخابی و مانند آنها در برابر یک لحاف (روتختی) با طرح و رنگ مردانه برای مثال آبی روشــن و ســورمهای محبوب باشــد. ترکیب این رنگها میتواند موجب تسکین و آرام کردن هر دو جنس شود و به ایجاد فضایی راحت و غیررسمی کمک میکند. میتوانید رنگ را با افــزودن یک قالیچه یا فــرش آنتیک به همراه کناره، مانند یک اثــر هنری به فضایتان بیفزاییــد و منجر به تأکید و تمرکز در فضا گردیــد. میتوانید پیرامون رنگهای روشــن را با رنگ مشــکی تعریف کنید. در ایــن زمینه از گفتــه یوهانس ایتن الهام بگیرید: «رنگهای روشــن در زمینه (بک گراند) روشــن اگر پیرامونشان با رنگ مشــکی محدود و تعریف شود، میتوانند تا حد زیادی تقویت شوند». از رنگ ســفید بهعنوان زمینه برای رنگهای تیره اســتفاده کنید. رنگهای تیره در مجاورت رنگ سفید و روشن بیشتر موردتوجه قرار میگیرند و برجستهتر به نظر میرسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.