نقش و نگار در دوره هخامنشیان

Manzel Magazine - - ‪Home Design‬ -

نقوش بررسیشده از این دوره به چهار دسته نقوش گیاهی، جانوری، انسانی و انتزاعی تقسیم میشوند. نکته مهم در مورد آنها این است که این نقوش تنها برای تزئینات و جنبه زیباییشناسی نبودهاند، بلکه بهعنوان نشانههای نمادین نیز بهکاررفتهاند. با نقش و نگارهای انسانی و حیوانی آشــنایی داریم، اما موضوعی که در این مطلب به آن میپردازیم نقوش گیاهی و هندسی است که کاربرد بیشتری در طراحی داخلی و دکوراسیون برای ما دارند. با توجه به کاوشهای انجامشده، این نکته آشکار میشود که در بین نقوش گیاهی، نقش گل نیلوفر (لوتوس) و درخت سرو از سایرین بیشتر است، اما بحث مهمی که در این زمینه مطرح میشود فرم و شکل انتزاعی بهدستآمده از این نقوش است. تقریبا در تمام موارد، دایره، مثلث و یا ترکیب این دو دیده میشوند. گل چند پر با فرم دایره مانند خود، نمادی است از خورشید و یا سرو با فرم مثلث میتواند اشارهای به عالم باال داشته باشــد. بهطورکلی میتوان گفت که دایره، نمادی از آســمانی بودن و معنویت و مثلث، نشاندهنده عروج بودهاند و برای مورداحترام بودن گیاهان و تقدسشان به کار گرفته میشدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.