پارچه و رنگ

Manzel Magazine - - ‪Home Design‬ -

از تاریخ نویســان یونانی، برخی در نوشــتههای خود فقط از تنوع رنگی و پارچههای گلدار و راهراه ایرانیــان بهخصوص در لباسها یادکردهاند؛ به همین دلیل توضیحات دقیقی درباره چگونگی شــکل و طرح نقش و نگارهای پارچههای هخامنشی در دست نیست، اما همان تعداد محدودی که از کاشیکاریهای بهدســتآمده نشان میدهد که بیشتر پارچهها از جنس پشــم و کتان بودهاند و در مکانهای خاصتر نیز ابریشم به کار گرفته شده اســت. نقوش و طرحهای روی این پارچهها به دو صورت ایجاد میشد: گاه بهصورت ملیلهدوزی یا دوخت با طال و نقره و گاه بهصورت چاپ روی پارچه. این طرحها هم شامل نقوش گیاهی بوده و هم نقشهای هندسی. در ونیز ایتالیا تعدادی از این پارچهها بهصورت طالدوزی و نقرهدوزی احیاء و بازسازی شدهاند. بهطورکلیپالتهایرنگیهخامنشیانرامیتوانیمبهصورتدستههایزیرنشاندهیم:

ترکیب رنگی بهکاررفته در معماری داخلی دروازه ملل که متشکل از آبی، زرد، قرمز و نارنجی است. ستونهای مشکی و طالیی نیز از دیگرترکیبرنگهاست.

در کاخ صد ستون، بیشتر رنگهای قرمز ، آبی، زرد و سبز را مشاهده میکنیم و بار عام پادشاه در کاخ آپادانا با رنگهای قرمز، آبی و زرد خودنماییمیکردهاست. در بخش داخلی دروازه ملل نیز کاشیکاریهایی به رنگ زرد، سبز و آبی استفاده شده بودند. کاخ آپادانا هم که مهمترین کاخ مجموعه تخت جمشید بوده با رنگهای قرمز، زرد، طالیی و قهوهای مزین شده بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.