کالمآخر

Manzel Magazine - - ‪Home Design‬ -

باید این نکته را بدانیم که تقلید جزءبهجزء از معماری دورههای گذشــته اگر بدون نگاه پیشروانه و ایده باشد، ارمغانی جز تکرار ندارد؛ بنابراین میتوانیم با استفاده از همین طرحها، نقشها و ترکیب رنگآمیزی، این سبکها را زنده نگهداریم. در مطالب بعدی از سلسله مطالب سبکهای ایرانی به معماری داخلی و دکوراسیون سایر دورههای معماری ایرانی خواهیم پرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.