قدم‌اول:‌جعب ‌هها‌ب ‌هصف!

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

زمان بستهبندی وســایل، محتویات جعبهها را با برچسب مشــخص نمودم و عالوه بر این روی هر جعبه نام فضا را نیز ذکر کردم؛ برای مثال جعبهای که ظروف را در آن گذاشته بودم را با نام آشپزخانه مشخص کردم. این کار برای باز کردن وسایل، کمک زیادی میکند، به این صورت که اکنون جعبههای هر فضا را در آن فضا قرار میدهم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.