قدم‌چهارم:‌آغوش‌گرم‌رختخواب‌خودم!

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

شاید پیش خودتان فکر کنید که نشــیمن باید هر چه زودتر چیده شــود؛ چون معموال اولین جایی است که در بدو ورود به خانه به چشم میآید، اما باید بگویم شــرمنده! من جای خواب راحت و فضای شــخصیام را به همهچیز ترجیح میدهم. اینکه خودم احســاس راحتی کنم در اولویت اســت، پس بیخیال نشیمن میشوم و بعد از آشپزخانه سراغ اتاقخوابم میروم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.