قدم‌پنجم:‌ک‌لها‌رو‌بچین،‌جزءها‌رو‌بذار!

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

یک وسواس سمج درونم وجود دارد که اصرار میکند هر فضا را تمام و کمال بچینم و بعد سراغ فضای بعدی روم، اما من در مقابل این وسواس مقاومت میکنم؛ چون اگر اینگونه پیش رود هیچگاه به فضای بعدی نمیرسم و احتماال تا ســال دیگر گرفتار چیدمان خانه خواهم بود؛ بنابراین ابتدا مبلمان بزرگ و اصلی هر فضا را جای میدهم و جعبههای وســایل جزئــی و ریزهمیزه را در گوشــهای از همان فضا میگذارم تا بهموقع سروقتشان بروم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.