قدم‌سوم:‌آشپزخانه،‌گل‌سرسبد‌خانه!

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

هیچکس نمیتواند منکر این واقعیت شود که آشــپزخانه گل سرسبد خانه است. ازآنجاییکه این فضا سرچشــمه خوراک و تغذیه ما برای دوپینگ کردن برای انجام کارهاست، بهتر است زودتر از فضاهای دیگر چیده شود، پس ابتدا سراغ آشپزخانه میروم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.