قدم‌ششم:‌خوشگل‌سازی‌ممنوع!

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

همانطور که بیخیال جزئیات میشــوم، تزئینات را نیز به زمانی موکول میکنم که ذهنم از اینهمه شلوغی و آشوب در فضاها رها شده باشد. ضمن اینکه تزئینات، زمانی میتوانند بهخوبی انتخاب شوند که چیدمان فضا قالب ثابتی به خود گرفته باشد و بتوانم بر اساس آن دست به انتخاب بزنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.