پویا آریان پور

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

رضا عابدینیسهی

راوی: فاطمه افشاریان/کارشناس معماری داخلی - عکاس: میالد پروز روایتخانه هر بار بهنوعی غافلگیرکننده است. هر بار که دري بر روی ما گشوده میشود، گویی با دنیایی تازه و متفاوت در پشت آن مواجه میشویم، دنیایی که فقط گویای اسباب و وسایل نیســت، بلکه بازگوکننده قصه آدمهایی است که نفسشان در هر وجب خانه دمیده شــده و حرم آن به جان ما نیز نفوذ میکند. این بار هم قدم در خانهای گذاشــتیم که بوی رنگ و قلم از همان ابتدا مشاممان را نوازش داد. سفیرکمپین «یکی هستیم» هنرمند و نقاش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.