درباره میزبان

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

پویا آریان پور، متولد 1350 در تهران، یکی از نقاشان برجســته معاصر و درعینحال ورزشکاری فعال است که اکنون در خانهای 80 ســاله در حوالی نیاوران تهران زندگی میکند. او که هنــر نقاشــی از کودکی با زندگــیاش گره محکمی خــورده، اکنون فضای زندگی خود را به حالت آتلیه-خانه در آورده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.