از دیروز تا امروز...

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

مس، فلزی است که از دیرباز موردتوجه همگان بوده است. در روزگاران قدیم از مس برای تولید گرما و برق استفاده میکردند و به دلیل خاصیت شکلپذیری و با توجه به نرم و چکشخوار بودن آن بهوفور در ساخت مجسمه، اشیای تزئینی، وسایل موسیقی و بهخصوص وسایل و ظروف آشــپزخانه با طرحهای متنوع دیده میشد، تا به امروز که ما شاهد حضور این نوع از مصالح در صنعت طراحی جواهرات، عناصر و تزئینات طراحی داخلی، مبلمان و بهخصوص ابزارهای روشنایی هستیم. جای تعجب نیست که تضاد بافت سرد فلز و طیف رنگی گرم در بین طراحان از محبوبیت قابلتوجهی برخوردار باشــد. مس با ظاهری پرزرقوبرق و متالیک که سایههایي قوی از رنگهای نارنجی و قرمز و صورتی بژ بهاصطالح ‪)ZŽƐĞ ŐŽŮĚ(‬ را در خود دارد، به زیبایی هر چه تمام در فضای شما جلوه میکند. از سبکهای سنتی قرونوسطایی مانند سبک روستایی گرفته تا طراحیهای مدرن و معاصر مانند سبکهای صنعتی و مینیمال، مس با ظاهر دلفریب و براق خود، پا به عرصه گذاشته و همگان را شیفته خود میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.